Estatuko osasun-araudia

 • 11/2015 Lege Organikoa, irailaren 21ekoa, Neskato adingabeen eta gaitasuna judizialki aldatuta duten emakumeen babesa indartzekoa haurdunaldiaren borondatezko etenduran.
 • 28/2015 Legea, uztailaren 30ekoa, Elikagaien Kalitatea Defendatzekoa.
 • 26/2015 Legea, uztailaren 28koa, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duena.
 • 19/2015 Legea, uztailaren 13koa, Justizia Administrazioaren eta Erregistro Zibilaren eremuan administrazioa erreformatzeko neurriena.
 • 15/2015 Legea, uztailaren 2koa, Borondatezko Jurisdikzioarena.
 • 6/2015 Lege Organikoa, ekainaren 12koa, honako hauek aldatzekoa: Autonomia-erkidegoak Finantzatzeari buruzko irailaren 22ko 8/1980 Lege Organikoa eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa (osasun-gastuari eusteko mekanismoak).
 • 33/2011 Lege Orokorra, urriaren 4koa, Osasun Publikoari buruzkoa.
 • 17/2011 Legea, uztailaren 5ekoa, Elikagaien Segurtasunari eta Nutrizioari buruzkoa.
 • 2/2010 Lege Organikoa, martxoaren 3koa, Sexu- eta Ugalketa-osasunari eta Haurdunaldia Borondatez Eteteari buruzkoa.
 • 14/2007 Legea, uztailaren 3koa, Ikerketa Biomedikoari buruzkoa.
 • 29/2006 Legea, uztailaren 26koa, Medikamentu eta produktu sanitarioen garantiei eta erabilera arrazionalari buruzkoa. Araua indargabetu egin zuen, azken xedapenetatik 2.a, 3.a eta 4.a izan ezik, uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren xedapen indargabetzaile bakarrak.
 • 14/2006 Legea, maiatzaren 26koa, Lagundutako Giza Ugalketako Teknikei buruzkoa.
 • 28/2005 Legea, abenduaren 26koa, Tabakismoaren aurkako osasun-neurriak eta tabako-produktuen salmenta, hornikuntza, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituena.
 • 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako Estatutupeko Langileen Esparru Estatutuari buruzkoa.
 • 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzkoa.
 • 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Estatuko Osasun Sistemaren Kohesioa eta Kalitateari buruzkoa.
 • 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak arautzen dituena.
 • 16/1997 Legea, apirilaren 25ekoa, Farmazia Bulegoetako Zerbitzua arautzen duena.
 • 15/1997 Legea, apirilaren 25ekoa, Osasun Sistema Nazionala kudeatzeko modu berriak bideratzeari buruzkoa.
 • 3/1986 Lege Organikoa, apirilaren 14koa, Osasun Publikoaren arloko Neurri Bereziei buruzkoa
 • 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa.

 

 • 1302/2018 Errege Dekretua, urriaren 22koa, honako hau aldatzen duena: 954/2015 Errege Dekretua, urriaren 23koa, Erizainek gizakientzako sendagaiak eta osasun-produktuak gomendatzea, erabiltzea eta ematea baimentzea arautzen duena.
 • 17/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 17koa, Tabakismoaren aurkako osasun-neurriei buruzko eta tabako-produktuen salmenta, horniketa, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituen abenduaren 26ko 28/2005 Legea aldatzen duena Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko apirilaren 3ko 2014/40/EB Zuzentarauaren transposizioa egiteko.
 • 9/2017 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 26koa, Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioa egiten duena finantza-, merkataritza- eta osasun-eremuetan eta langileen lekualdatzeari buruzkoan
 • 954/2015 Errege Dekretua, urriaren 23koa, erizainek gizakientzako sendagaiak eta osasun-produktuak gomendatzea, erabiltzea eta emateko baimena ematea arautzen duena.
 • 1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 24koa, Sendagaien eta osasun-produktuen berme eta erabilera zentzuzkoaren legearen testu bategina onartzen duena.
 • 9/2014 Errege Lege Dekretua, uztailaren 4koa, Giza zelulak eta ehunak eman, lortu, ebaluatu, prozesatu, zaindu, biltegiratu eta banatzerakoan bete beharreko kalitate- eta segurtasun-arauak zehaztu eta horiek gizakiengan erabiltzeko koordinazio- eta funtzionamendu-arauak onartzen dituena.
 • 16/2012 Errege Lege Dekretua, apirilaren 20koa, Estatuko Osasun Sistemaren iraunkortasuna bermatzeko eta haren prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 9/2011 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 19koa, Osasun Sistema Nazionalaren kalitatea eta kohesioa hobetzeko neurriei, kontsolidazio fiskaleko ekarpenei eta Estatuak emandako bermeen gehieneko zenbatekoaren 2011ko gehikuntzari buruzkoa.
 • 8/2010 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 20koa, Defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak hartzeari buruzkoa.
 • 4/2010 Errege Lege Dekretua, martxoaren 26koa, Osasun Sistema Nazionalaren kargurako farmazia-gastuak arrazionalizatzekoa.

Azken aldaketako data: