Aurrekontuak eta kontabilitatea

Kostu efektiboa

Taula honetan, adierazle hauek islatu dira:

  • OTI kostua: Osakidetzan Lehen Mailako Arretan Osasun Txartel Indibidual bakoitzeko egiten den batez besteko gastua adierazten du (Aldian Lehen Mailako Arretan izan den gastu osoa/OTI kopurua).
  • Ospitaleko altaren kostua: Osakidetzaren Akutuen Ospitalizazioaren(*) esparruan izan den alta bakoitzaren kostua.
              (*)Emergentzietan, berreskurapenean eta errehabilitazioan arreta espezializatua ematera bideratutako konplexutasunik handieneko erreferentziazko osasun-unitatea.
  • Ospitaleko egonaldiaren kostua: adierazitako esparruetako bakoitzeko egonaldi bakoitzeko kostua: Akutuen ospitalizazioa, Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitaleetakoa eta Osasun Mentaleko Ospitaleetakoa, Osakidetzaren arloan.
  • Kontsulten kostua: Ospitale barneko Kontsulten esparruaren barruan izandako kontsulten kostua (Lehen Kontsulten eta Hurrengo Kontsulten artean haztatuz).
  • Ingresu GABEKO Larrialdiaren kostua: ingresatu gabeko larrialdien batez besteko kostua.
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
OTI KOSTUA 220 € 202 € 195 € 199 € 194 € 187 € 181 € 179 €
OSPITALIZAZIO ALTAREN KOSTUA
Akutuen ospitaleak 5.492 € 4.549 € 4.320 € 4.281 € 4.156 € 4.024 € 3970 € 4003 €
OSPITALIZAZIO-KOSTUAK
Akutuen ospitaleak 1.181 € 1.010 € 966 € 914 € 869 € 871 € 852 € 820 €
Egonaldi ertain eta luzeko ospitaleak 532 € 453 € 417 € 409 € 398 € 387 € 375 € 367 €
Ospitale psikiatrikoak 326 € 362 € 272 € 263 € 278 € 269 € 255 € 243 €
KANPOKO KONTSULTEN KOSTUAK
1. kontsultaren kostua 191 € 165 € 161 € 164 € 162 € 156 € 152 € 156 €
Hurrengo Kontsultaren kostua 95 € 82 € 81 € 82 € 81 € 78 € 76 € 78 €
LARRIALDIETAKO KOSTUAK
Ospitaleratu gabeko larrialdietako kostua 251 € 173 € 161 € 163 € 152 € 151 € 151 € 149 €

 Osakidetzako Memoriak (ikusi finantza-jasangarritasuna bermatzeari buruzko atala)

25 GRDrik ohikoenak:

Ospitaleko arreta-zentro bakoitzean, oinarrizko gutxieneko datu-multzoak (CMBD) biltzen dira. Pazienteari GRD jakin bat esleitzea ahalbidetzen duten administrazio-datuak (sexua, adina) eta datu klinikoak (diagnostikoa, prozedura, konplikazioak…).

GRD (Diagnostiko Multzo Erlazionatua) ospitaleetako altak sailkatzeko sistema bat da, esanahi klinikoa eta baliabideen isokontsumoa dituzten taldetan sailkatzen ditu. Hau da, talde bakoitzean, klinikoki antzekoak diren eta antzeko baliabide-kontsumoak dituzten pazienteak sailkatzen dira.

25 GRDrik ohikoenen zerrendan, aztertzen den aldian Akutuen eta Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitale-arretaren esparruan intzidentzia handiena duten 25 GRD-en kostua zehaztu da.

Finantza informazio

Datos Generales

IFK: S5100023J

Izaera: Entes Públicos de Derecho Privado.

Sozietatearen helbidea: Álava, 45 - 01006 Vitoria-Gasteiz (Álava).

Webgunea: www.osakidetza.euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/entitatea/osakidetza-euskal-osasun-zerbitzua/web01-a2ogafin/eu/

Inbertsio estrategikoetarako, kontratazio korporatiborako eta erosketa integraturako akordioak

Ordaintzeko batez besteko aldia

Datos del periodo medio de pago del Sector Publico de la CAE según metodología del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio

https://www.euskadi.eus/ordaintzeko-aldia/web01-a2ogafin/eu/

Fiskalizazio txostenak  (HKEE)

La principal misión del TVCP es la fiscalización de las actividades económicas y financieras del Sector Público Vasco. Para poder ejecutarla con las máximas garantías, la institución fiscalizadora está capacitada para recabar de las instituciones publicas todos los datos que considere necesarios.

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas - (tvcp.eus)

Informes y Notas de Prensa - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (tvcp.eus)

Azken aldaketako data: